Heb adnoddau, byddai ein gweledigaeth yn ddim ond gweledigaeth, ac eleni rydym wedi gosod nod o fod mewn sefyllfa ariannol gref. Roeddem eisiau bod yn fwy parod am risg ac yn y sefyllfa ariannol gryfaf bosib fel bod gennym reolaeth dros ein tynged.

Yn y dyfodol byddem yn gwneud penderfyniadau ariannol mewn ffordd dorfol newydd yn defnyddio pŵer tenantiaid a staff ac yn gweithio gyda'n gilydd i herio cyllidebau, chwilio am arbedion a rhoi’r pwyslais mwyaf ar renti teg. Mae Llywodraeth Cymru wedi parhau i ddyfarnu pas (y canlyniad gorau) i ni drwy eu Dyfarniad Hyfywedd Ariannol blynyddol oedd yn cadarnhau bod gennym ddigon o adnoddau i ateb ein hymrwymiadau busnes presennol ac i ddod. Rydym wedi parhau gyda’r gwaith pwysig o gwrdd â’n cyfamodau arian parod gan ein cyllidwyr, gan lwyddo yn 2016/17 i ragori ar y cyfamodau hyn gyda chyfanswm gwariant net o £2,996,000 yn erbyn darpariaeth Cynllun Busnes o £7,834,000. Nid i’r cyfrifwyr yn unig yw hyn, mae’n dangos bod gennym reolaeth dda dros ein sefyllfa ariannol. Rydym wedi parhau i fuddsoddi yn ein tai, a gydag adfywiad Merthyr Tudful yn mynd o nerth i nerth, mae gwerth ein cartrefi wedi cynyddu ac mae’r ddyled net fesul uned yn is na’n cyfamod. Mae’r Datganiadau Ariannol llawn ar gyfer 2016/2017 i’w cael drwy glicio’r ddolen hon

House-1

Mae gan ein Pwyllgor Archwilio gymysgedd o Aelodau Bwrdd ac aelodau Corff Democrataidd sydd wedi gweithio’n galed dros y flwyddyn ddiwethaf. Maen nhw wedi adolygu’r sefyllfa ariannol, wedi adolygu’r Rheoliadau Ariannol; y Rheolau Sefydlog ar Gontractau a'r polisïau cyfrifyddu; wedi monitro a lliniaru risg ac wedi adolygu gwaith a wnaed gan Barcud Shared Services, ein gwasanaeth Archwilio Mewnol a hefyd y gwaith a wnaed gan yr Archwilwyr Allanol – Mazers. Yn y traddodiad cydfuddiannol, rheolir Barcud gan y pedair cymdeithas dai y maen nhw’n gweithio iddynt gan ddarparu gwybodaeth fusnes ac archwilio mewnol sy’n helpu i wella holl wasanaethau’r pedair cymdeithas dai drwy rannu arferion da.

Rydym wedi parhau i ymgorffori manteision cymunedol mewn llawer o’n contractau – mae mwy o wybodaeth i’w chael yn ein Datganiad Gwerth am Arian, ond rhoddir rhai enghreifftiau isod:-

• Mae ein cyflenwr deunyddiau Jasonic, sydd wedi eu lleoli yn Pant, yn parhau i gyflogi 5 swydd barhaol yn uniongyrchol o ganlyniad i’w contract gyda ni. Mae tri gweithiwr arall hefyd yn cael eu secondio’n rheolaidd o weithlu Jasonic.

• Cyfrannodd Colin Laver £3,500 i ailwampio bwthyn Joseph Parry, safle o bwysigrwydd hanesyddol ym Merthyr, a chyflenwodd hefyd werth £1,300 o lafur arall drwy osod systemau gwresogi mewn prosiectau cymunedol lleol.

• Mae MVH wedi gweithio gydag Adran Tai ac Adfywio Llywodraeth Cymru ar brosiect yn para deuddydd fis Hydref diwethaf i ddiweddaru Canolfan Breswylwyr Galon Uchaf. Cafodd yr offer paentio ei ddarparu gan Rabarts, ein cyflenwr nwyddau addurno ym Merthyr. Roedd Crown Paints, un o gyflenwyr cymeradwy MVH, wedi cyflenwi’r paent ac roedd Bell Group wedi cyflenwi’r llafur.

• Mae cwmni SR Building Solutions wedi gweithio gyda ni i gael cangen Merthyr Tudful o’r Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol i mewn i ganolfan leol yn Greenwood Close.

• Fe wnaeth M Delacey & Sons gyfraniad sylweddol at Ŵyl Merthyr Rising yn 2016 gan gefnogi’r cyfraniad o £5000 gan Merthyr Valleys Homes.

Focus Groups

Rydym eisiau i’n tenantiaid weld ein bod yn defnyddio ein harian yn effeithlon

Rydym wedi gweithio gyda Sefydliad Joseph Rowntree (JRF) a’r Sefydliad Tai Siartredig i weld sut y mae rhenti uchel yn caethiwo tenantiaid mewn tlodi. Casgliad JRF oedd mai “rhenti isel yw’r rhan o’r wladwriaeth les sydd wedi’i ailddosbarthu fwyaf.” Roedd y Corff Democrataidd yn cydnabod y cydbwysedd rhwng rhenti ac anghenion y busnes. Roedden nhw’n cydnabod bod angen cynyddu rhenti ar gyfer 2017/2018 cyn teimlo effaith lawn y cap ar Lwfansau Tai Lleol a Chredyd Cynhwysol ond yn fwy na dim roedden nhw’n gweld bod angen gwir werth am arian i gadw rhenti’n deg.

Cytunwyd y Datganiad Gwerth am Arian am eleni gan y Corff Democrataidd. Erbyn yr hydref bydd y datganiad hwn yn cysylltu i ddull a strategaeth ehangach y mae’r Corff Democrataidd yn gweithio arnynt.

Highlights from VfM statement

Financial strength Trees

• Rydym wedi lleihau ein costau rheoli o £197,000 o un flwyddyn i’r llall. • Rydym yn cyflawni gwaith trwsio brys o fewn 0.18 diwrnod • Mae gan 100% o’n heiddo dystysgrif diogelwch nwy ddilys. • Mae 97% o’n gwaith trwsio ymatebol yn cael ei wneud yn iawn y tro cyntaf. • Mae casglu rhenti’n parhau i fod yn well na’r targed, ar 100.2%. • Mae ôl-ddyledion rhent tenantiaid wedi gwella o un flwyddyn i’r llall gan ostwng i 2.45% yn 2016/17. Dyma'r drydedd flwyddyn yn olynol i ôl-ddyledion gael eu lleihau. • Roeddem wedi lleihau nifer ein heiddo gwag i ddim ond 32 ar 31 Mawrth 2017, y nifer isaf yn hanes Merthyr Valleys Homes. • Ymunodd 200 arall o denantiaid â’r cynllun debyd uniongyrchol i dalu eu rhent yn haws a bellach mae’r rhan fwyaf o’r tenantiaid sy’n talu rhent yn defnyddio debyd uniongyrchol. • Lansiwyd cynllun hyfforddiant tenantiaeth newydd yn 2016/17 “Fy Nghartref Newydd” i helpu tenantiaid newydd i reoli eu harian yn fwy effeithiol. • Bydd ein penderfyniad i drosglwyddo’r gwasanaeth cynnal a chadw tiroedd yn fewnol yn arbed tua £200,000 y flwyddyn o 2017/18 ymlaen. • Rydym wedi gwario £11.347m gyda busnesau lleol. • Ein gorswm gweithredu oedd 18% yn 2016/17. • Mae ein Panel Grantiau a Nawdd wedi rhoi £18,982 i grwpiau lleol. • Rydym yn datrys 96.6% o achosion Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn y flwyddyn.

Little-house