Rydym wedi bod yn gwneud gwelliannau i'r ardaloedd tir glas.

Rydym wedi bod yn parhau i wneud gwelliannau i edrychiad a theimlad ein cymdogaethau. Mae llawer o’n tir cymunedol yn gynllun agored a thros y flwyddyn rydym wedi bod yn gwneud gwelliannau i'r ardaloedd tir glas. Yn 2016/17 fe wnaethom sefydlu ein gwasanaeth cynnal a chadw tiroedd mewnol, newydd ein hunain, ar amser ac o fewn y gyllideb, a gweithredu ein trefniadau ymchwilio a sancsiynau ein hunain ar gyfer tipio anghyfreithlon ar ein tir. Y mater mawr arall yr ydym wedi bod yn gweithio arno yw cael caniatâd cynllunio cyffredinol i’r holl denantiaid a chyn-denantiaid gael amgáu eu gerddi. Ar ôl gwaith manwl gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful (MTCBC) rydym bellach wedi datblygu cais ar-lein fel bod y tenantiaid i gyd yn gallu amgáu’r ardaloedd o flaen ac wrth ochr eu cartrefi.

Skip-people

Rydym wedi parhau i ddefnyddio ‘Flymapper’, adnodd gwe am ddim i gofnodi a gweithredu ar dipio anghyfreithlon sy’n gadael i ni benderfynu ble y mae’r safleoedd ‘drwg’, y patrymau etc a chasglu tystiolaeth. Rydym yn gweithio gyda Taclo Tipio Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru. Cofnodwyd ein digwyddiad cyntaf yng Ngorffennaf 2016, a rhwng Gorffennaf a diwedd Mawrth 2017 fe wnaethom gofnodi a datrys 343 o achosion tipio. Y categori mwyaf yw gwastraff tŷ a sbwriel bagiau duon, oedd yn cyfrif am 181 o’r achosion. Mae categorïau eraill wedi cynnwys eitemau trydanol, nwyddau gwyn a dillad gwelyau. Rydym wedi trawsnewid 71 o ardaloedd lleol ar draws y Fwrdeistref gan docio canghennau, planhigion a chwyn a chlirio sbwriel – edrychwch ar yr effaith a gafodd hyn. Cawsom hefyd bedwar diwrnod sgip i helpu i atal tipio anghyfreithlon, fel bod pobl yn gallu cael gwared ar eitemau swmpus am ddim.

Rydym hefyd wedi ystyried sut y rheolwn wastraff yn ein bloc fflatiau uchel, St Tydfil’s Court yng Nghaedraw. Ym mis Medi 2016 cynhaliwyd ymgynghoriad â'r preswylwyr, gyda MTCBC, i helpu i ddeall a gwella ailgylchu, a buom yn darparu gwybodaeth a chyngor. Rydym yn parhau i annog preswylwyr i ddefnyddio’r ardal ailgylchu bwrpasol yn y bloc.

Bushes

Rydym eisiau i’n cartrefi fod yn ddiogel, effeithlon o ran ynni ac edrych yn dda.

Rydym eisiau i’n cartrefi fod yn ddiogel, effeithlon o ran ynni ac edrych yn dda (o'r tu mewn a'r tu allan). Rydym wedi parhau i gwrdd â Safon Ansawdd Tai Cymru (WHQS) gan sicrhau bod cartrefi ein tenantiaid mewn cyflwr da ac yn ddiogel a di-risg. Mae ein rhaglen o welliannau wedi parhau gan sicrhau bod ein cartrefi wedi eu gwresogi’n ddigonol, yn effeithlon o ran tanwydd ac wedi eu hinswleiddio’n well. Mae hyn wedi cynnwys gosod y system Inswleiddio Waliau Allanol (EWI) hynod boblogaidd mewn nifer o gartrefi, gan gynnwys:

  • 27 o gartrefi yn Hillcrest, Penydarren.
  • 15 o gartrefi yn Ponsticill (11 o gartrefi yn Dan y Coed a 4 yn Penygarn) – gyda'r cartrefi hyn hefyd yn newid eu toeau o fod yn rhai fflat i fod yn rhai brig.
  • 2 gartref yn Heol y Cae.
  • Derbyniodd 106 o gartrefi yn Nhwynyrodyn EWI ecomax drwy gynllun arbennig gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. (Hyd yma)

Gosodwyd pympiau gwres ‘o’r aer i’r dŵr’ mewn cartrefi yn Dan y Coed, Ponsticill. I helpu gyda chost y trydan a ddefnyddir i redeg y pwmp gwres, fe wnaethom hefyd osod paneli ffotofoltaig (PV) ar y to. Y rhain oedd ein cartrefi lleiaf effeithlon o ran ynni oherwydd eu lleoliad (ddim yn derbyn nwy).

Ein nod yw codi safon pob un o’n cartrefi i ennill sgôr SAP o 65 – lle bo hynny’n bosib. Ein cyfartalog SAP presennol yw 71, sy’n welliant ar ffigur y llynedd o 69.

St Tyds

“I live on the 11th floor and was chosen as the person to be rescued in the evacuation exercise. When the firemen came in, they were all in their uniform (with masks), they checked every room and heard me in the living room. They came and got me and led me down to the 9th floor. At the time I had a terrible chest infection, by the time I got to the 9th floor I was breathless. The feelings I had after were, if it were a genuine rescue, I would not have been afraid. The firemen were very professional and extremely re-assuring – I was completely and utterly safe.

Over recent years, St Tydfil’s Court has had a number of improvement works, when the plans for these works were discussed – fire safety was amongst the priority including cladding, fire doors throughout and new lifts.

As residents we know that all safety precautions were considered, MVH and the Fire Service come to re-evaluate the procedures and have meetings with the residents and we have formed a Residents Fire Safety Committee, we know that we are in safe hands”

Diana Lyons, Tenant.

As a response to the greater focus on safety, our Tenant Performance Improvement Forum developed into the Tenant Safety Forum with a specific function of scrutinising our health and safety practices. Several tenant and leaseholder forum members have worked towards achieving Level 2 Health and Safety qualifications. In August we achieved the certificate for OHSAS18001, this is an external assurance of our health and safety performance and practices.

We have continued to work very hard with our Health and Safety Committee that looks at employee safety and includes members from Trade Unions and other employees. Our positive culture on safety in the workplace has continued with early intervention and prevention being the goal.

As part of increase focus on safety we created a specific Property Compliance Team at MVH bringing together the responsibility for electric, gas, legionella and asbestos.

We have landlord gas certificates on 100% of our properties and received substantial assurance from our internal audit service (Barcud Shared Services) in October 2017, both showing we have efficient gas procedures in place.

The safe management of asbestos in homes remains a priority and last year we reduced the use of external contractors and created an in-house asbestos removal team. We revised our asbestos procedures; this has led to cost savings and importantly, less disruption for tenants.

House1

FFIGURAU TREIGL

Fel rhan o’n rhaglen waith cynnal a chadw, rydym wedi cyflawni’r gwaith canlynol:

Fe wnaethom hefyd gyflawni gwaith trwsio balconi yn fflatiau Gurnos Road a gosod system mynediad drws a mynediad gât.

Mae gennym dystysgrifau diogelwch nwy ar gyfer 100% o’n heiddo.

We will remain the anchor investor and will encourage inward investment.

Rydym wedi parhau i fonitro asbestos yn ein cartrefi ac wedi parhau gyda’r rhaglen o’i dynnu lle mae asbestos yn rhan o brosiectau ailwampio, neu sydd mewn cyflwr gwael.

Mae’r gwaith yn dod yn ei flaen yn dda ar adeiladu ein swyddfa newydd yn Gellideg. Ar ddiwedd 2016 fe wnaethom ddyfarnu'r contract i Jehu Project Services a bydd ein swyddfa newydd wedi’i chwblhau erbyn Mawrth 2018. Cafodd Winchfawr House yn Gellideg ei ddymchwel a bydd Taf Fawr House, sy’n cael ei ddefnyddio fel swyddfa safle Jehu ar hyn o bryd, yn cael ei ddymchwel erbyn gaeaf 2017. (TIMELAPSE VIDEO OF NEW OFFICE). Mae’r gwaith adeiladu’n rhan o brosiect adfywio mwy yn Gellideg, gan gynnwys adeiladu Canolfan Iechyd a Lles newydd ar gyfer Gellideg Foundation Group.

Rydym yn parhau i gefnogi’r economi ac yn 2016/17 fe wnaethom wario £11.347m gyda busnesau lleol.

Office

Renting commercial units As well as renting homes, we have a number of commercial units. One of the ways we measure well being in our communities is that major national shops want to rent space and serve our communities. We have been please that along with great local suppliers some of the biggest commercial organisations have continued to rent commercial space form us in our estate shops including Greggs, Mccolls, Tesco One Shop.

Our commercial shops include important local services like hairdressers, chip shops and local convenience stores and we have been proud that one of the commercial success stories, EC Cycles, has grown in strength in one of our shops.

Our Homes We have continued to invest in our homes, this has had a positive effect with an 86% of homes being accepted on first offer – this is an improvement from last year. Last year we let 290 homes.

house-2

Rydym wedi parhau i gefnogi grwpiau cymunedol lleol

Rydym wedi parhau i gefnogi grwpiau cymunedol lleol a mentrau cymdeithasol gan wario ychydig dros £245,000 yn caffael gwasanaethau ganddynt ac yn rhoi cymorth.

Rydym wedi parhau i redeg a rheoli Canolfan Gymunedol Trelewis. Mae’r ganolfan wedi bod yn brysur gyda 147 o ddigwyddiadau neu grwpiau’n cael eu cynnal yma yn ystod y flwyddyn! Drwy waith y Prosiect Perthyn (sy’n gweithio i helpu pobl ifanc i gael dweud eu dweud am faterion tai blaenorol, presennol ac i ddod), mae preswylwyr a thenantiaid ifanc Trelewis, staff o Wasanaethau Ieuenctid MTCBC a ninnau hefyd, wedi rhoi ail wynt i’r ganolfan hon. Gyda pheth cymorth gan CP Creative maen nhw wedi peintio murlun yn adlewyrchu'r pethau y maen nhw'n ei hoffi am eu hardal leol.

Rydym wedi parhau i gefnogi Gellideg Foundation Group yn eu gwaith o ddarparu ein gwasanaeth cynnal a chadw tiroedd ar Stâd Gellideg. Nod y contract yw hyfforddi a chefnogi pobl sy’n bell o’r farchnad lafur i weithio, drwy ennill yr isafswm cyflog neu fwy, cwblhau hyfforddiant Iechyd a Diogelwch a hyfforddiant arall, ynghyd â chymwysterau sylfaenol, i’w helpu i symud ymlaen a dod o hyd i waith. Cefnogwyd 10 lleoliad cyflogaeth a hyfforddiant unwaith eto yn 2016/17.

Scenarios 4-9-Updated-1308 Scenario-6

Llwyddodd Gellideg Foundation Group hefyd i ennill y contract cynnal a chadw tiroedd ar gyfer Gurnos yn 2017/18 ar y sail y byddent yn cyflogi o leiaf dau o dan hyfforddiant yn defnyddio’r un egwyddorion â chontract Gellideg.

Rhoesom adeilad Prosiect Ieuenctid Forsythia, a enillodd sawl gwobr, iddynt am ddim – gwerth £4,000 o le! Gwariwyd yr arbedion hyn ar gefnogi ac addysgu pobl ifanc yn yr ardal.

Rhoesom gymorth i Gymdeithas Preswylwyr Galon Uchaf a Phenydarren oedd wedi cymryd y brydles ar gyfer Canolfan Gymunedol Galon Uchaf gan 3Gs. Fe wnaethom gymryd eu prydles atgyweirio drosodd a gosod system wresogi newydd, gan arbed tua £5,000 i’r Gymdeithas Breswylwyr. Roeddem hefyd wedi trefnu i beintio y tu mewn i’r adeilad fel rhan o ddiwrnod gwirfoddoli gyda Llywodraeth Cymru. Mae’r gwelliannau i’r adeilad a’n cymorth ni wedi helpu i gael y gymuned i wneud mwy o ddefnydd o’r ganolfan ac i wneud y mwyaf o’u cyllid.

Mae ein prosiect Merthyr Ddigidol wedi parhau gyda 35 o gartrefi yn Nhrelewis yn derbyn y rhyngrwyd am ddim, gan fynd â’r cyfanswm i 146 o gartrefi. Mae gwaith yn parhau ar wella'r gwasanaeth, gan gynnwys diweddaru meddalwedd. Rydym wedi cyflogi 5 prentis; wedi darparu 4 lleoliad gwaith ac mae 9 o bobl wedi gwirfoddoli gyda ni yn 2016/17.

Greatest opportuntiy

Rydym eisiau i holl aelodau ein cymunedau deimlo eu bod yn cyfrif, yn ddiogel a’n bod ni yno’n gefn iddynt.

Rydym eisiau i holl aelodau ein cymunedau deimlo eu bod yn cyfrif, yn ddiogel a’n bod ni yno’n gefn iddynt, gan barhau i ddatblygu ein gwasanaethau cymorth.

Rydym wedi helpu llawer o’n tenantiaid i ennill mwy o incwm drwy roi cyngor a chymorth arbenigol ar Fudd-daliadau Tai a hawliadau budd-daliadau lles eraill (gan gynnwys help gydag apeliadau a thribiwnlysoedd), gwerth £422,588 i gyd!

Rydym wedi lleihau lefel yr ôl-ddyledion rhent am y drydedd flwyddyn yn olynol ac wedi cyflwyno’r cynllun hyfforddiant tenantiaeth ‘Fy Nghartref Cyntaf' i helpu tenantiaid newydd i reoli eu harian yn fwy effeithiol.

Fe wnaethom 1,150 o ymweliadau lles tenantiaeth gan adnabod 481 achos o dor-tenantiaeth a datrys 84% o'r rhain yn gyflym ac anffurfiol drwy weithio gyda'r tenantiaid.

Drwy ein Prosiect RISE (Adnoddau, Gwybodaeth, Cymorth ac Ymgysylltu) fe wnaethom 107 o ymweliadau â thenantiaid newydd a’u teuluoedd gan arwain at 391 o atgyfeiriadau at ystod o asiantaethau cymorth i dderbyn gwasanaethau iechyd, cyflogaeth a chymorth incwm. Mae hyn yn ein helpu i ddatrys anghydraddoldeb ac amddifadedd lleol ac yn helpu ein tenantiaid i reoli a chynnal eu tenantiaethau yn well.

Pan fydd cyflogwyr mawr yn cau, mae colli swyddi’n gallu cael effaith andwyol ar ein cymuned. Eleni buom yn gweithio gyda nifer o denantiaid i roi cyngor a chymorth ar ôl i swyddi gael eu dileu yng nghwmni St Merryn Meats.

cooking class

Mae tenantiaid yn ein tai gwarchod wedi elwa o wasanaeth tai newydd sy’n costio llai iddynt ond sy'n cynnig mwy! Mae hyn yn cynnwys gofalwr ar y safle a’r gwasanaeth ‘tasgmon’ safle hynod boblogaidd, ynghyd â gwahanol opsiynau cymorth. Rydym wedi helpu dros 200 o denantiaid yn ein tai gwarchod a’r gymuned ehangach i gyflawni eu nod o fyw’n annibynnol drwy ein gwasanaeth cymorth hyblyg – mae rhestr aros am y gwasanaeth hwn bellach.

Rydym wedi llwyddo i arbed tua £20,000 ar ffioedd cyfreithiol allanol drwy uwchsgilio ein staff i ddelio â materion cyfreithiol rheoli tai sylfaenol.

Mae canran yr achosion o ASB yr ydym yn eu datrys wedi codi i 96.6%. Mae CCTV yn ein helpu i ddatrys achosion ASB cymhleth ond mae hefyd yn helpu asiantaethau eraill - er enghraifft fe wnaethom helpu Heddlu De Cymru i ddod ag erlyniad llwyddiannus yn erbyn troseddwr am fygio a dwyn bag nyrs leol a achosodd bryder mawr i breswylwyr lleol.

Bushes

Housing solutions for young people.

Roedd atebion tai i rai dan 35 oed yn bwnc trafod yn y diwrnod cwrdd i ffwrdd i'r Bwrdd a'r Corff Democrataidd yn Hydref 2016. Roeddent wedi trafod y problemau a wynebir gan bobl ifanc gyda dod o hyd i gartref diogel, yn enwedig gyda'r newidiadau sydd gan lywodraeth y DU mewn golwg i leihau faint o fudd-dal tai y bydd person dan 35 yn gallu ei dderbyn o 40%. Mae prinder eiddo llai yn y fwrdeistref a theimlwn fod angen datblygu ateb tai syml a rhad. Mae hyn yn flaenoriaeth newydd i ni ac yn 2017/18 byddwn yn cyflawni treial bychan drwy gyflwyno ateb tai fforddiadwy ar ffurf dau gartref modiwlaidd.

Bushes-2

We will build the types of houses that our communities need.

Rydym wedi gweithio gyda’r awdurdod lleol i ddefnyddio grant gan y Bwrdd Iechyd Lleol i drosi dau eiddo’n gartrefi wedi eu llwyr addasu er mwyn gallu trosglwyddo cleifion o'r ysbyty ac atal blocio gwelyau.

Rydym wedi adeiladu tri chartref dwy lofft yn Haydn Terrace, Penydarren, yn dilyn difrod tân i ddau gartref tair llofft. Defnyddiwyd y safle i adeiladu mwy o dai llai er mwyn ateb y galw presennol yn yr ardal yn dilyn y newidiadau i fudd-daliadau. Rydym wedi gorffen y gwaith ailwampio ar y ddau feisonét olaf yn The Green, Taf Fechan, gan eu newid o fod yn fflatiau tair llofft i fod yn rhai un llofft, i helpu rhai y mae’r newidiadau i fudd-daliadau lles yn effeithio arnynt. Cawsant eu gosod yn 2016/17 ar ôl cael eu defnyddio fel storfeydd gan elusen ers blynyddoedd.

Homes communities need