Bod yn falch o sut y cymerwn gyfrifoldeb a sut y byddwn yn annog eraill i ysgwyddo cyfrifoldeb.

Rydym yn falch o'r ffordd y cymerwn gyfrifoldeb fel cwmni cydfuddiannol ac rydym yn annog ein staff a’n tenantiaid i gymryd cyfrifoldeb yn eu gwaith ac yn y cartrefi a’r cymunedau lle maen nhw’n byw. Credwn y bydd cymryd cyfrifoldeb a chael teimlad o falchder yn arwain at wasanaeth gwell gan ein gweithwyr, tenantiaid hapusach a bodlonrwydd gwell ymysg y tenantiaid. Yn ystod y newid i fod yn gwmni cydfuddiannol roeddem wedi parhau i fonitro bodlonrwydd ein tenantiaid gyda’n gwasanaethau, ac mae hyn wedi gwella. Roedd 97.97% o’n tenantiaid yn fodlon â’r gwaith trwsio a wnaed ar eu tai yn ystod y flwyddyn. Mae hyn yn uwch na’n targed o 95%.

Roeddem wrth ein bodd gyda chystal roedden ni wedi rheoli gwaith atgyweirio brys gyda 99.75% yn cael eu cwblhau’n brydlon, sef ein gwasanaeth gorau ers creu Merthyr Valleys Homes. Ar gyfer yr atgyweiriadau brys hynny, mae ein perfformiad wedi gwella o un flwyddyn i’r llall ac rydym yn falch o’n canlyniad eleni sef bod 99.16% o’r gwaith wedi’i wneud o fewn yr amser targed.

Cafodd 86.71% o’r gwaith trwsio rheolaidd ei wneud ar amser – o dan ein targed oherwydd i waith a gynlluniwyd effeithio ar ein perfformiad. Byddwn yn rhoi sylw i hyn yn 2017/18.

Yn ystod y flwyddyn cwblhawyd 6,000 o jobsys trwsio - 99.13% o’r rhain ar ddyddiad yr apwyntiad.

Mae’r buddsoddiad a wnaethom y llynedd i leihau nifer yr eiddo gwag wedi arwain at golledion rhent isel gyda dim ond 0.89% o gyfanswm rhent yn cael ei golli oherwydd eiddo gwag. Ym mis Ionawr 2017 dim ond 23 tŷ gwag oedd gennym. Dyma eto oedd y ffigur isaf erioed ers i ni sefydlu fel Merthyr Valleys Homes.

Dyma’r drydedd flwyddyn yn olynol i’n hôl-ddyledion rhent fod i lawr, gan ostwng i 2.45% ac mae gennym bellach dros 1,400 o denantiaid yn talu eu rhent drwy ddebyd uniongyrchol.

Roeddem wedi ateb dros 38,000 o alwadau eleni gan gymryd dim ond 3 eiliad ar gyfartaledd i ateb y ffôn - hyd yn oed yn gynt na'r flwyddyn flaenorol – ac roeddem wedi derbyn dros £500,000 o daliadau rhent dros y ffôn.

Thank you card supporting people

We will work towards being the best We are proud of how we take responsibility as a mutual, and we encourage our employees to take responsibility in the work that they do day to day. We believe that taking responsibility and having a sense of pride results in good customer service and tenant satisfaction. We have continued to monitor tenant satisfaction of our services, and this has increased.

Overall tenant satisfaction is at 85% - they are happy with the services they receive from us. We completed 99.9% of emergency repairs on target time – with just one repair not being completed within target.

In terms of urgent repairs, our performance has continued to improve year on year with 99.4% of urgent repairs were completed on time – this is above our target of 97%.

89.6% of routine works were completed on time – this is an improvement from 86% last year.

Tenant satisfaction for repairs has increased from 97% last year to 99.5% this year.

We carried over 12,000 repairs with 99.8% appointments kept.

We received 45,421 of calls and 96% of these were answered in an average of 3 seconds. We were ranked the best housing organisation in Wales for the speed in which we answer calls and 3 in the UK. (Housemark 2017/18)

Last year we let 290 homes.

We continue to improve the length of time properties are empty between tenancies and last year we had 31 homes empty at the year end and the average time in days from keys being handed in to the home being signed up for by a new tenant was 40 days. This has improved from last year’s average of 42 days.

House-1

Cwynion

Mae cwynion yn bwysig. Rydyn ni i gyd yn gwneud camgymeriadau ond rydyn ni bob amser eisiau datrys pethau a dysgu gwersi er mwyn sicrhau na fyddwn yn gwneud yr un camgymeriadau eto. Rhwng Ebrill 2016 a Mawrth 2017, derbyniwyd ac ystyriwyd 113 o gwynion, yn unol â’n Polisi Cwynion. O’r 113 o gwynion a ddaeth i law, roeddem wedi derbyn bod 47 yn anghywir neu’n rhannol anghywir. Y brif duedd gyda chwynion oedd problemau cyfathrebu gwael gydag apwyntiadau a gwaith trwsio ac rydym wedi cymryd camau i wella’r sefyllfa hon. Er enghraifft, rydym bellach yn sicrhau ar ôl pob archwiliad fod y tenant yn gwbl ymwybodol beth fydd y cam nesaf yn eu gwaith trwsio, gyda Goruchwyliwr yn gyfrifol am y dasg hon. Ym mhob job rydym yn egluro’n union beth y byddwn yn ei wneud, pa mor hir y bydd yn ei gymryd a sut y bydd yn effeithio ar y tenant. Mae ein Swyddogion Cyswllt Tenantiaid bellach yn gweithio ar draws yr holl raglenni sy'n cael eu darparu, sy'n golygu mwy o gyswllt â thenantiaid gyda mwy o arolygon cymdeithasol / bodlonrwydd yn cael eu cyflawni. O’r herwydd, mae canlyniadau ein harolygon bodlonrwydd misol yn gwella.

Rydym wedi cyflwyno Panel Cwynion sy’n cynnwys cynrychiolwyr o blith tenantiaid a staff o’r Corff Democrataidd. Mae’r panel hwn yn delio’n annibynnol â’r holl apeliadau cwynion y mae’r gymdeithas yn ei dderbyn, gan benderfynu a ddylid ystyried yr apêl neu beidio, ac os dylid, yn gwrando'r apêl a phenderfynu ar y canlyniad. Maen nhw hefyd yn rhoi adborth yn rheolaidd ar y broses.

Scenarios 4-9-Updated-1308 Scenario-4 - Copy

Gwybodaeth a Chefnogaeth

Credwn fod gan bawb ran i’w chwarae a chynigiwn nifer o ffyrdd i’n haelodau gael gwneud eu rhan, gan ddarparu gwybodaeth a chymorth i’w grymuso i wneud hynny. Rydym eisiau i bobl gael mwy o ddewis, gallu gwneud mwy drostynt eu hunain a chymryd mwy o gyfrifoldeb.

Yn ogystal â chael y cyfle i ddod yn aelod, a ‘dweud eu dweud’ drwy weithgareddau aelodaeth, gall ein tenantiaid hefyd chwarae rhan mewn amrywiaeth o ffyrdd. Mae gennym nifer o baneli tenantiaid gan gynnwys ein Fforwm Cyfranogiad Preswylwyr (sy'n adolygu a chraffu ar ein gwasanaethau) a'n Fforwm Gwella Eiddo (sy'n adolygu ein gwaith WHQS a'n gwaith trwsio).

Rydym yn agored a thryloyw ac yn rhannu llwyth o wybodaeth gyda’n haelodau – tenantiaid a staff – a rhanddeiliaid allweddol. Mae cyfarfodydd y Bwrdd a’r Corff Democrataidd yn agored a darparwn gopïau o agendâu, cofnodion a phapurau ar ein gwefan. Rydym yn cyfathrebu â phobl mewn amrywiaeth o ffyrdd ac yn diweddaru’n rheolaidd ar newyddion a digwyddiadau. Ar ôl gwrando ar farn ein haelodau, rydym eleni wedi cynyddu ein presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol drwy gyflwyno tudalen Facebook.

Rydym yn awyddus iawn i rannu sgiliau a dysgu rhwng aelodau ac ym mis Mawrth 2017 cynhaliwyd ein digwyddiad cyntaf i aelodau, ‘Cynghorion Cartref'. Roedd y digwyddiad yn rhoi cyfle i aelodau 'roi cynnig' ar wahanol weithgareddau DIY fel paentio, newid bylbiau golau, dadflocio’r toiled, sinc / draen a photio hadau. Roedd y digwyddiad yn agored i aelodau gan annog tenantiaid i alw draw ac ymaelodi ar y diwrnod. Fe wnaethom weithio mewn partneriaeth â MTCBC a rhai o’n cyflenwyr allweddol a roddodd gyngor a chynhyrchion am ddim ar y diwrnod.

Cafodd yr holl aelodau a fynychodd eu cynnwys mewn raffl ac enillodd un aelod lwcus y cyfle i gael ail-addurno ystafell. Dywedodd “Roeddwn wrth fy modd gydag ennill y raffl. Roedd gweithio gyda’r tîm aelodaeth mor hawdd a didrafferth a chymrodd y gwaith ail-addurno fawr o dro. Rwyf yn ddiolchgar i iawn i MVH am y cyfle hwn ac yn argymell bod y tenantiaid i gyd yn cymryd rhan yn y digwyddiadau hyn.” Byddwn yn cynnal mwy ohonynt yn 17/18.

Rydym wedi sicrhau llwyth o fanteision i’n haelodau drwy ein cynllun manteision aelodaeth. Rydym yn gweithio gyda nifer o fusnesau lleol i gynnig disgowntiau a chymhellion, popeth o wasanaeth i'r car ac aelodaeth campfa i wasanaeth 'twtio' cŵn a dodrefn - rhywbeth i bawb!

Bushes

A Residents Fire Safety Committee is an informal group open to both tenants and residents of our properties in Caedraw to openly discuss fire safety concerns and issues, freely exchange information of incidents and initiatives around the borough and to generally improve fire safety awareness throughout our community. This forum has primarily focused on St Tydfils Court and the Caedraw Blocks to date, but is open to all - including both private residents as well as our tenants. A partnered approach with South Wales Fire and Rescue Service provides an open and balanced means of consultation.

Openness and transparency We are open, transparent, and share lots of information openly with our members, our communities and our key stakeholders. Our Board and Democratic Body meetings are open, and observers are welcome to attend. Copies of agendas and minutes are on our website. We communicate with people in a variety of ways and provide regular updates on news and events. We have active social media pages and encourage a two-way conversation.

We were the first organisation in Wales and one of the few in the UK to send every tenant our fire risk assessment of the blocks of flats where they live. We also published every fire risk assessment on-line.

Wherever possible, we look to offer members opportunities to enhance their skills by providing opportunities for them to undertake training free of charge. Over the year members have undertaken 174 hours of free training, including H&S, ICT, Governance and Scrutiny. This is an area that we are keen to develop, and will be offering lots more opportunities in 2018/19.

Membership Benefits We have secured lots of benefits for our members through our exclusive membership benefits scheme. We have continued to work with a variety of local businesses to offer discounts and incentives, and with additional 3 businesses have been added this year – we have something to suit everyone! We are currently engaging with 28 organisations across the Borough – everything from hairdressing, to cafes, to garages and children’s play centres.

Democratic Body meeting

Cefnogi eraill

Yn 2016 fe wnaethom gyflwyno Elusen Aelodau - un elusen, a fyddai’n newid bob blwyddyn, ac yn elwa o holl weithgareddau codi arian yr aelodau. Dewisodd y Corff Democrataidd dair gwahanol elusen i’w rhoi ar y rhestr fer, a mis Mawrth 2017 pleidleisiodd yr aelodau mai Merthyr and the Valleys Mind fyddai Elusen y Flwyddyn am 2017/18. Mae amryw byd o weithgareddau codi arian ar y gweill ar gyfer y flwyddyn i ddod, a byddwn yn adrodd ar y llwyddiannau yn Adroddiad Blynyddol y flwyddyn nesaf.

Rydym hefyd yn cefnogi eraill i gyflawni eu potensial yn llawn. Yn ystod y flwyddyn rydym wedi parhau i gefnogi cwmnïau a grwpiau lleol drwy ein Cynllun Grantiau a Nawdd, gan ddyfarnu dros £18,000 i 11 o grwpiau lleol i ddarparu gweithgareddau, rhwydweithiau a gwaith cymunedol pwysig na fyddai fel arall efallai wedi cael eu hariannu. Dyma rai enghreifftiau o’r rhai a elwodd o hyn:

Penyfan

Cegin Cyfeillion y Bobl (Friends of the People’s Kitchen)

Rhoddwyd £640.51 i brynu cyfarpar cegin i helpu’r grŵp i ddarparu prydau bwyd wythnosol i bobl ddigartref ac agored i niwed ym Merthyr Tudful. Derbyniodd 45 o bobl brydau bwyd wythnosol wedi eu coginio gan wirfoddolwyr. Mae’r prosiect yn helpu pobl ddigartref ac agored i niwed i wneud ffrindiau a magu hyder a hefyd i wella eu lles. Dywedodd y grŵp a’r bobl y maent yn eu helpu pa mor ddiolchgar yr oeddent am y cymorth a roddodd y cyllid i’w prosiect.

Clwb Bechgyn a Merched Penydarren

Rhoddwyd £2302.37 i brynu cyfarpar ac i dalu am gyrsiau hyfforddi ar gyfer hyfforddwyr gwirfoddol. Mae dros 250 o chwaraewyr, gwirfoddolwyr a chefnogwyr wedi elwa o’r prosiect oedd hefyd yn sicrhau bod y Clwb yn gallu gweithredu drwy gydymffurfio'n llawn â rheolau FAW. Llwyddodd yr hyfforddwyr i wella eu sgiliau a gallodd y Clwb ddarparu sgiliau hanfodol i aelodau o’r gymuned ynghyd â gweithgareddau iach a llawn pwrpas i bobl ifanc y tu allan i oriau ysgol.

Grŵp Garddio Cyfarthfa

Rhoddwyd £1440.00 i brynu cyfarpar i helpu’r grŵp i redeg prosiect ‘tyfu eich hunain’ ar gyfer oedolion gyda phroblemau iechyd. Yn ogystal â rhoi cyfle i aelodau dyfu eu cynnyrch eu hunain, roedd y grŵp yn eu helpu i osgoi teimlo’n ynysig ac i rannu sgiliau a gwybodaeth ag eraill. Elwodd 22 o bobl o’r prosiect hwn a chynhaliodd y grŵp ddiwrnodau agored i godi ymwybyddiaeth o’r hyn oedd ar gael.

Yn gynharach eleni penderfynwyd newid cyfansoddiad y Panel. O'r blaen, tenantiaid oedd y gwirfoddolwyr ar y panel – nawr mae aelodau’r panel yn cynnwys tenantiaid a staff sy’n enghraifft dda o denantiaid a staff yn gweithio gyda’i gilydd i wneud penderfyniadau er lles ein cymunedau.

Table